مبلغ دلخواه

این بخش برای واریز بیعانه و سایر مبالغ هماهنگ شده با فروشگاه قرار داده شده است.

مبلغ (تومان):*

نام و نام خانوادگی:*

شماره موبایل:*

آدرس خریدار:*

کالای خریداری شده :*

سایر توضیحات: